Haku  
Topten -rakennusvalvontojen yhtenäiset käytännöt löytyvät hakusanalla "topten".
 
HAE TULKINTAKORTTEJA AIHEEN TAI ASIASANAN AVULLA
hakuehto:
TULKINTAKORTIT Tolkningskort
16 Rakentamista koskevia määritelmiä 16 Definitioner som gäller byggande
115 § Kerrosala 115 § Våningsyta
  115  01 B Rakennettavaksi sallitun kerrosalan ylitykset    12.3.2009 25.4.2019
  115  03 A Asunnon sisäisen portaan aukon vähennys kerrosalasta    12.3.2009 12.4.2018
  115  04 A Ullakko ja ullakon kerrosala asuinrakennuksessa    12.3.2009 12.4.2018
  115  05 B Kellari ja kellarin kerrosala asuinrakennuksessa    12.3.2009 9.4.2021
  115  08 C Asuinkerrostalon pinta-alataulukko (taulukko)    19.12.2014 25.4.2019
  115  09 Asuinpientalon pinta-alataulukko selitysosa    17.1.2020
  115  10 Asuinpientalon pinta-alataulukko    17.1.2020
17 Rakentamisen yleiset edellytykset 17 Allmänna förutsättningar för byggande
117 § Rakentamiselle asetettavat vaatimukset 117 § Krav beträffande byggande
  117  01 C Rakenteiden suunnittelun ja toteutuksen perusteet -asiakirja    19.2.2015 1.9.2020
  117  02 Ullakon ja kellarin huomioiminen rakennuksen kerrosluvussa ja korkeudessa    12.4.2018
  117  03 A Lvi-suunnittelun ja toteutuksen sekä käyttöönoton perusteet -asiakirja    18.5.2018 21.9.2020
  117  04 PALOTURVALLISUUDEN SUUNNITTELUN JA TOTEUTUKSEN PERUSTEET sekä PALOTURVALLISUUSSUUNNITELMA    20.2.2020
117 a § Rakenteiden lujuus ja vakaus 117 a § Konstruktioners hållfasthet och stabilitet
  117 a  01 D Rakennesuunnittelun ja pohjarakennesuunnittelun yleisiä periaatteita    19.2.2015 23.1.2018
  117 a  02 C Suunnittelijan kelpoisuus ja suunnitelmien tarkastaminen kantavan rakenteen suunnittelun sisältyessä CE- merkintään    19.10.2010 23.1.2018
  117 a  03 B Onnettomuusmitoitustilanteisiin liittyviä käytäntöjä    19.2.2015 12.4.2018
  117 a  05 A Betonirakenteisiin tehtävät jälkikiinnitteiset harjaterästartunnat    31.3.2010 12.3.2018
  117 a  06 A Betonirakenteisiin tehtävät jälkikiinnitteiset ankkuroinnit    1.6.2011 12.3.2018
  117 a  07 A Kantavien metallipintaisten sandwichelementtien tuotehyväksyntä    14.5.2014 23.1.2018
117 b § Paloturvallisuus 117 b § Brandsäkerhet
  117 b  01 G P3-paloluokan pientalon paloturvallisuuden perusteita.    12.3.2009 18.2.2022
  117 b  23 A Irtaimistovarastot asuinkerrostalossa, kun porrashuoneen korkeus enintään 24 m    31.1.2018 2.6.2021
  117 b  24 B Eri palo-osastoihin kuuluvien aukkojen välinen pystysetäisyys ulkoseinällä yli 2- kerroksisissa rakennuksissa    31.1.2018 2.6.2021
  117 b  25 B Rakennuksen paloteknisen korkeuden määritys    12.4.2018 2.6.2021
  117 b  26 A Ylimmän kerroksen lattian etäisyys sitä palvelevan porrashuoneen sisäänkäyntitasosta    12.4.2018 2.6.2021
  117 b  27 A Ulkoseinän lämmöneristekerroksen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen    12.4.2018 2.6.2021
  117 b  28 C ULOSKÄYTÄVÄN PERUSVAATIMUKSIA P1-ASUINRAKENNUKSISSA, KUN PORRASHUONEEN KORKEUS* ENINTÄÄN 24 m.    12.4.2018 2.6.2021
  117 b  29 B VARATIET: KERROSTALOT, paloluokat P1 ja P2 ja ylimmän lattian korkeus* enintään 24m, POISTUMISALUE    25.4.2019 6.2.2023
117 c § Terveellisyys 117 c § Sunda byggnader
  117 c  01 A Kosteudenhallintaselvitys -Merkitys ja sisältö    26.10.2009 23.1.2018
  117 c  02 Painovoimaisen ilmanvaihtojärjestelmän suunnittelu ja määräystenmukaisuuden osoittaminen uuden rakennuksen rakentamisessa, laajennuksessa ja kerrosalaan laskettavan tilan lisäämisessä    19.10.2010
  117 c  03 Ilmanvaihtojärjestelmän seinäpuhalluksen suunnittelu ja määräystenmukaisuuden osoittaminen    25.4.2019
  117 c  04 Huoneistokohtaiset vesimittarit    13.10.2022
117 d § Käyttöturvallisuus 117 d § Säkerhet vid användning
  117 d  02 E Sisäportaiden mitoitus    26.10.2009 10.5.2021
  117 d  03 E Lasirakenteet    26.10.2009 10.5.2021
  117 d  04 A Lasikatteet    26.10.2009 5.3.2021
  117 d  06 A Lumiesteet    26.10.2009 5.3.2021
117 e § Esteettömyys 117 e § Tillgänglighet
  117 e  01 A Muun rakennuksen estettömyydestä (muu kuin asuinrakennus)    2.11.2012 12.3.2018
  117 e  02 A Pientalojen esteettömyydestä    2.11.2012 12.3.2018
  117 e  03 C Muun asuinrakennuksen esteettömyydestä (muu kuin pientalo)    18.12.2015 25.4.2019
117 f § Meluntorjunta ja ääniolosuhteet 117 f § Bullerskydd och ljudförhållanden
  117 f  01 B Rakennushankkeen akustisen suunnittelun periaatteita    19.10.2010 21.9.2020
  117 f  02 A Asuinkerrostalon kerrostaso-oven ääneneristysvaatimuksen esittäminen    12.3.2018 20.2.2020
  117 f  03 A Asuinhuoneiston ja sitä ympäröivien tilojen välisten akustisten vaatimusten osoittaminen (betonirunkoiset rakennukset)    12.3.2018 21.9.2020
117 g § Energiatehokkuus 117 g § Energiprestanda
  117 g  02 A Rakennuksen ilmanpitävyys    19.10.2010 31.1.2018
  117 g  03 A ENERGIATEHOKKUUDEN OSOITTAMISEN VAATIMUKSET LAAJENNUKSEEN TAI KERROSALAAN LASKETTAVAN TILAN LISÄÄMISEEN    24.5.2013 5.2.2020
  117 g  04 A Energiatehokkuusvaatimukset siirtokelpoisissa määräaikaisissa rakennuksissa    24.5.2013 5.2.2020
117 i § Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje 117 i § Bruks- och underhållsanvisningar för byggnader
  117 i  01 Talotekniikan toteutusvaiheen tietojen tallentaminen rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen    20.9.2022
117 j § Asuin-, majoitus- ja työtilat 117 j § Bostadsutrymmen, inkvarteringslokaler och arbetsutrymmen
  117 j  01 Asuntolan, soluasunnon, erityisasumisyksikön ja asunnon lisähuoneen määritelmät ja ominaisuudet    11.10.2018
  117 j  02 Asuin- ja työtilojen ikkunapinta-ala    25.4.2019
120 f § Suunnittelijan kelpoisuuden arviointi 120 f § Bedömning av en projekterares behörighet
  120 f  01 D Rakennussuunnittelijan kelpoisuus, tulkintaohje    30.12.2015 30.12.2020
  120 f  02 C Rakennesuunnittelijan kelpoisuus, tulkintaohje    30.12.2015 7.2.2023
  120 f  03 A Pohjarakennesuunnittelijan kelpoisuus, tulkintaohje    30.12.2015 23.1.2018
  120 f  04 A LVI -suunnittelijan kelpoisuus, tulkintaohje    30.12.2015 12.3.2018
  120 f  05 Ulkomailla suoritetun tutkinnon ja työkokemuksen soveltaminen vastuuhenkilön    12.3.2018
  120 f  06 Akustiikkasuunnittelijan kelpoisuus, tulkintaohje    21.9.2020
122 e § Työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan hyväksyminen 122 e § Godkännande av arbetsledare och arbetsledare för specialområden
  122 e  01 A Vastaavan työnjohtajan kelpoisuus, tulkintaohje    30.12.2015 23.1.2018
  122 e  02 B IV- työnjohtajan kelpoisuus, tulkintaohje    30.12.2015 26.11.2020
  122 e  03 A KVV-työnjohtajan kelpoisuus, tulkintaohje    12.3.2018 26.11.2020
18 Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus 18 Tillståndsplikt för byggande och andra åtgärder
125 § Rakennuslupa 125 § Bygglov
  125  01 Ohje asunnoissa tapahtuvasta majoitustoiminnasta    22.5.2023
20 Rakennustyön suoritus 20 Utförande av byggnadsarbete
150 f § Rakennustyön tarkastusasiakirja 150 f § Inspektionsprotokoll för bygget
  150 f  01 B Rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittaminen    23.5.2013 11.5.2023
OHJEET Anvisningar
ARK Pääsuunnittelu ja arkkitehtuuri ARK
OHJE ARK02 C Asuinrakennusten aputilojen mitoitusohje    7.4.2021
OHJE ARK03 A Asuinkerrostalon porrashuoneen kerrosalatulkinnasta ja ominaisuuksista    1.9.2020
OHJE ARK04 C ASUINKERROSTALON VIHERHUONEEN OMINAISUUDET    1.4.2020
OHJE ARK06 C Rakennussuunnittelun perusteet ja hankekuvaus (uudisrakentaminen)    25.1.2022
OHJE ARK10 A RAKENNUSSUUNNITTELUN PERUSTEET ja HANKEKUVAUS (korjaus- ja muutosrakentaminen ja rakennuksen laajentaminen)    18.12.2015 10.11.2021
OHJE ARK11 D Rakennuslupahakemukseen liitettävät pääpiirustukset    28.2.2017 21.9.2020
OHJE ARK12 C Luvanvaraisen rakennushankkeen kaupunkikuvallinen esittelyaineisto    31.1.2018 22.1.2021
OHJE ARK13 Kaupunkikuvallinen selvitys rakennusten korjaus- ja muutoshankkeissa    31.1.2018
OHJE ARK15 Pientalon rakennustyönaikainen valvonta    26.8.2022
RAK Rakennetekniikka RAK
OHJE RAK01 A Kantavien rakenteiden laatusuunitelma ja laadunvarmistusmenettelyt.    14.11.2017 23.1.2018
PALO Paloturvallisuus PALO
OHJE PALO01 PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI RAKENNUSLUPAPROSESSISSA    20.2.2020
OHJE PALO02 Palokatko-ohje    28.3.2023
YL Yleiset ohjeet YL
OHJE YL02 VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS PYSYVÄÄN ASUMISEEN    12.10.2021
OHJE YL03 KOSTEUS- JA MIKROBIVAURIO- TAI SISÄILMAKORJAUKSEN LAADUNVARMISTUSSELVITYS    10.11.2021
LOMAKKEET Blanketter
RAK Rakennetekniikka RAK
LOMAKE RAK05 B Rakennushankkeen akustisen suunnittelun perusteet    12.3.2018 4.2.2020
LOMAKE RAK06 Pientalon ulkovaipan äänitasoerovaatimuksen määrittäminen    12.6.2020
IV Ilmanvaihtolaitteistot IV
LOMAKE IV01 Ilmanvaihtojärjestelmän käyttöönottopöytäkirja ja IV-mittauspöytäkirja    11.10.2018
PALO Paloturvallisuus PALO
LOMAKE PALO01 Paloturvallisuuden suunnittelun ja toteutuksen perusteet    20.2.2020
YL Yleiset lomakkeet YL
LOMAKE YL01 E Selvitys korjaus- ja muutostyön energiatehokkuudesta    20.9.2022
LOMAKE YL02 C Pää-ja Rakennussuunnittelijan kelpoisuuden osoittaminen    21.9.2020
LOMAKE YL06 A SELVITYS RAKENNUKSEN TERVEELLISYYDESTÄ Rakennuksen korjaus- tai muutostyö    23.1.2018 7.1.2022
LOMAKE YL07 Kosteudenhallinnan laadunvarmistusketjun tarkastusraportti    4.6.2019
LOMAKE YL08 A Ennakkoneuvotteluasialista ja -muistio    21.9.2020
LOMAKE YL09 A SELVITYS RAKENNUKSEN TURVALLISUUDESTA Rakennuksen korjaus- ja muutostyö    4.11.2020 4.11.2021
LOMAKE YL10 SELVITYS RAKENNUKSEN ESTEETTÖMYYDESTÄ Rakennuksen korjaus- ja muutostyö    4.11.2021
LOMAKE YL11 SELVITYS RAKENNUKSEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ Rakennuksen korjaus- ja muutostyö    10.1.2022
LOMAKE YL12 ENNAKKONEUVOTTELUASIALISTA JA -MUISTIO Rakennuksen korjaus- ja muutostyö    18.1.2022